STATUT

STOWARZYSZENIA „ŁÓDŹ OPEN GOLF CLUB”

uchwalony na Zebraniu Założycielskim klubu, które odbyło się w Łodzi w dniu 02.03.2016 roku.

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „ŁÓDŹ OPEN GOLF CLUB”, zwane dalej Klubem, działa na zasadzie dobrowolności i samorządności, w celach niezarobkowych.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających towarzyskiemu i sportowemu uprawianiu golfa, a także upowszechnianie golfa, jego zasad i etykiety oraz wspieranie i współpraca z osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, które podejmują takie działania.
 3. Celem Klubu są też starania i udział w inicjatywach mających doprowadzić do powstania pełnowymiarowego pola golfowego na terenie aglomeracji łódzkiej.

§2

 1. Siedziba Klubu znajduje się w Łodzi.
 2. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji golfowych, w tym Polskiego Związku Golfa oraz organizacji o podobnym celu działania.
 4. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

§3

 1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), ustawy a dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Klub realizuje swe cele poprzez:

 1. a) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i propagującej golfa,
 2. b) organizowanie gier, zawodów i imprez golfowych – towarzyskich, sportowych i rekreacyjnych,
 3. c) współpracę i wzajemne wspieranie członków Klubu,
 4. d) współpracę z osobami i instytucjami w co do informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie golfa, w szczególności współdziałanie z innymi klubami golfowymi w Łodzi, w Polsce i na świecie,
 5. e) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Klubu,
 6. f) działania integrujące członków Klubu poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.

§5

W realizacji powyższych celów Klub opiera się na społecznej pracy swoich członków. Klub może też zatrudnić osoby do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział II – CZŁONKOSTWO

§6

 1. Członkostwo w Klubie może być zwyczajne, wspierające lub honorowe.
 2. Członkiem Zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna, która:
 3. a) złoży deklarację członkowską,
 4. b) dokona ustalonych przez Klub opłat członkowskich,
 5. c) zobowiąże się do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
 6. d) przedstawi pisemną rekomendację przynajmniej jednego członka Klubu,
 7. e) nie ma przeciwwskazań etycznych i moralnych do członkostwa w Klubie.
 8. Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel Polski, a także cudzoziemiec.
 9. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera cele działania Klubu, złoży w tym zakresie oświadczenie i której członkowstwo leży w interesie Klubu. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
 10. Osoby fizyczne, na wniosek minimum 3 członków zwyczajnych Klubu, mogą zostać przyjęte jako członkowie honorowi Klubu. Członkowie honorowi korzystają z praw jakie przysługują członkom zwyczajnym, poza czynnym prawem wyborczym.
 11. Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu.

§7

Członkowie Klubu mają równe prawa i obowiązki, z tym że czynne prawo wyborcze do władz Klubu przysługuje tylko osobom powyżej 16-go roku życia, a bierne prawo wyborcze do władz Klubu przysługuje tylko osobom pełnoletnim.

 

§8

Członkowie Klubu zobowiązani są:

 1. a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju Klubu, dbać o jego dobre imię, wspierać i realizować cele Klubu,
 2. b) dbać o popularyzację golfa i szerzyć dobrą atmosferę wokół uprawiania golfa,
 3. c) przestrzegać zasad i etykiety gry w golfa wydanych przez The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews oraz przestrzegać lokalnych reguł pól golfowych,
 4. d) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu i uchwał Klubu,
 5. e) regularnie opłacać składki członkowskie,
 6. f) dążyć do systematycznego podnoszenia i doskonalenia umiejętności gry w golfa,
 7. e) rzetelnie prowadzić swój handicap, adekwatnie do swego poziomu gry.

 

§9

Członkowie Klubu mają prawo brać udział w sprawach Klubu, a w szczególności prawo:

 1. a) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu z ograniczeniami określonymi w paragrafie 7 niniejszego statutu,
 2. b) reprezentowania Klubu w zawodach i rozgrywkach sportowych,
 3. c) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu,
 4. d) uczestniczenia w turniejach i imprezach organizowanych przez Klub,
 5. e) korzystania z lokalu i urządzeń Klubu na ustalonych zasadach,
 6. f) korzystania z poradnictwa i szkoleń dla członków Klubu,
 7. i) prowadzenia przez Klub karty handicapu według zasad ustalonych przez PZG.

 

§10

 1. Ustanie członkostwa Klubu następuje wskutek pisemnej rezygnacji złożonej wobec Zarządu Klubu lub w przypadku śmierci członka.
 2. Ustanie członkostwa Klubu może nastąpić też wskutek wykluczenia przez Zarząd Klubu:
 3. a) za działania sprzeczne ze Statutem Klubu lub na szkodę Klubu,
 4. b) rażące naruszenia reguł gry w golfa,
 5. c) na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Klubu z przyczyn pkt. a) i b),
 6. d) za zaleganie i nie uregulowanie na wezwanie obowiązkowych składek członkowskich za okres 6 miesięcy.
 7. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Klubu wymaga pisemnego uzasadnienia i powoduje zawieszenia w prawach członka Klubu. Uchwała o wykluczeniu może być poprzedzona upomnieniem lub naganą dla członka Klubu.

 

§11

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Klubu przysługuje wykluczonemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków będzie podjęta w terminie kolejnych 30 dni i jest ostateczna.

 

Rozdział III – WŁADZE KLUBU

 

§12

Władzami Klubu są:

 1. a) Walne Zgromadzenie Członków,
 2. b) Zarząd,
 3. c) Komisja Rewizyjna.

§13

Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§14

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne zapisy statutu nie stanowią inaczej.

§15

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej jeden raz w roku, w okresie styczeń – luty.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 20% członków Klubu albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków drogą mailową, a ponadto w każdy inny ustalony sposób, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 5. Uchwały zapadające na Walnym Zgromadzeniu są ważne, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy, co najmniej 50% członków Klubu uprawnionych do głosowania w 1 terminie, a w 2 terminie – który może być wyznaczony tego samego dnia o godzinę później – gdy w Zgromadzeniu uczestniczy minimum 20% uprawnionych do głosowania członków Klubu.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 7. a) uchwalenie programu działania Klubu,
 8. b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. d) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. e) ustanawianie komisji lub zespołów problemowych oraz wybór ich członków,
 12. f) uchwalanie zmian statutu Klubu oraz regulaminów wewnętrznych,
 13. g) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Klubu w innych organizacjach,
 14. h) uchwała w sprawie rozwiązania Klubu,
 15. i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,
 16. j) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu Klubu,
 17. k) ustalenie wysokości opłaty członkowskiej.
 18. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków Klubu przy obecności 50% uprawnionych do głosowania członków Klubu. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie wysokości opłaty członkowskiej wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów członków Klubu przy obecności 50% uprawnionych do głosowania członków Klubu.

§16

 1. Zarząd Klubu składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Klubu. Prezes Klubu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w odrębnym głosowaniu.
 2. Do reprezentowania Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 4. a) przyjmowanie nowych członków Klubu, zawieszanie w prawach członków, udzielanie nagany, wykluczanie z Klubu,
 5. b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. c) kierowanie bieżącą pracą Klubu, sporządzanie sprawozdań z pracy Zarządu merytorycznych i finansowych za poszczególne lata oraz okres kadencji,
 7. d) zarządzanie majątkiem Klubu,
 8. e) koordynowanie pracy zespołów i komisji problemowych,
 9. f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) kontrola bieżącej pracy Klubu i zarządzania jego majątkiem przez Zarząd,
 5. b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
 6. c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział IV – MAJATEK KLUBU I INNE POSTANOWIENIA

§18

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, dotacji, środków od sponsorów, darowizn, działalności statutowej Klubu oraz ofiarności publicznej.
 2. Majątek Klubu w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych Klubu.
 3. Wysokość składek członkowskich ustalana jest corocznie przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu oraz składa z tego sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków. Zarządzanie to nie może być nakierowane na cele zarobkowe lub na zwiększanie obciążeń finansowych członków Klubu.
 5. Kontrolę zarządzania funduszami i majątkiem Klubu sprawuje Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie.